WETTELIJKE MEDEDELINGEN

DEFINITIES

 

Klant: iedere professionele of natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.
Diensten : wmhproject.fr biedt aan de Klanten : Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met inbegrip van tekst - afbeeldingen - video's.
Informatie voor de klant: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die in het bezit kunnen zijn van wmhproject.fr voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden. Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, gebruik makend van de hierboven vermelde site.
Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de personen op wie zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).
De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "verwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

 

1. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE.

 

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website wmhproject.fr op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de follow-up van de website:

 

Eigenaar: WMH Project

 

SAS WMH PROJECT
Aandelenkapitaal van 373 337,70 euro
SIRET : 40242342000072
BTW-nummer : FR27402423420
4, place des saisons 92400 COURBEVOIE

 

SASU TEAM WERK
Aandelenkapitaal van 500000 euro
SIRET : 39132579200029
BTW-nummer : FR65391325792
4, place des Saisons 92400 Courbevoie

 

Publicatieverantwoordelijke: Julia Crusot - j.crusot@wmhproject.fr
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Julia Crusot - j.crusot@wmhproject.fr
Host: ONLINE - rue de la ville l'évêque 75008 Parijs 08 99 19 37 88
Verantwoordelijke gegevensbescherming: Sébastien LAGNEL - dpo@wmhproject.fr

 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

 

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

 

Het gebruik van de website wmhproject.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website wmhproject.fr wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

 

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. WMH Project kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de onderbreking. De website wmhproject.fr wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke persoon. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

3. BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN.

 

Het doel van de website wmhproject.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
WMH Project spant zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site te zetten. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

 

Alle informatie op de website wmhproject.fr wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website wmhproject.fr niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

 

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS.

 

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt. De site wmhproject.fr wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

 

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van storing van de infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren. wmhproject.fr en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van netwerkcongestie waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

 

5. INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK.

 

WMH Project is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procedés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van WMH Project.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

 

WMH Project treedt op als uitgever van de site. WMH Project is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Content die zij publiceert.

 

WMH Project kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website wmhproject.fr, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

 

WMH Project kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website wmhproject.fr. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) staan ter beschikking van de gebruikers. wmhproject.fr behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle op deze zone geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt WMH Project zich tevens de mogelijkheid voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).