WMH PROJECT: ONS BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

 

WMH Project, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 373.337,70 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 402 423 420, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4, place des Saisons, 92400 Courbevoie. De WMH Project groep bestaat uit verschillende dochterondernemingen die gespecialiseerd zijn in de organisatie van professionele evenementen, reizen, standenbouw en content.

 

Overeenkomstig artikel 27 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is WMH Project, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 373.337,70 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 402.423.420, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4, place des Saisons, 92400 Courbevoie, de aangewezen vertegenwoordiger van de WMH PROJECT-groep binnen de Europese Unie.

 

De prioriteit van WMH Project is het voortdurend verbeteren van haar diensten om zo goed mogelijk aan de behoeften van haar Klanten te voldoen.

Voor dit doel kunnen wij bepaalde informatie, waaronder persoonsgegevens, verzamelen en opslaan over personen zoals u.

De bescherming van uw persoonsgegevens is iets wat wij in al onze bedrijfsprocessen zeer serieus nemen en daar willen wij dan ook transparant over zijn.

 

Dit document heeft ten doel de voorwaarden vast te stellen waaronder WMH Project zich ertoe verbindt verwerkingen van persoonsgegevens te beheren.

In het kader van hun contractuele betrekkingen verbinden de partijen zich ertoe de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

 

In de meeste landen zou het voor ons zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om u onze diensten aan te bieden indien u ons geen toestemming geeft om uw gegevens te verwerken.

 

Door persoonsgegevens aan WMH Project te verstrekken, stemt u derhalve in met het juridisch bindende karakter van dit beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, en stemt u er uitdrukkelijk mee in. WMH Project zal uw persoonsgegevens niet kunnen verwerken indien u dit beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming niet aanvaardt of indien u niet in staat bent een bindend contract af te sluiten.

 

 

 

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door WMH Project en haar dochterondernemingen.

Zij is niet van toepassing op diensten die door andere bedrijven of personen worden aangeboden. Het heeft geen betrekking op de praktijken die worden gevolgd bij de behandeling van informatie door andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor de diensten van WMH Project, noch is het van toepassing op derden die websites exploiteren waarnaar de website van WMH Project of haar andere digitale middelen kunnen verwijzen.

 

 

 

2. VERZAMELDE GEGEVENS EN VERZAMELWIJZE

WMH Project verzamelt algemene en persoonlijke gegevens over u via :

 • Uw voorkennis wanneer u uw informatie en contactgegevens verstrekt;
 • Klanten (in welk geval de Klant ervoor moet zorgen dat hij gemachtigd is om dergelijke informatie bekend te maken en dat u op de hoogte bent van de verschillende punten die in dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid zijn beschreven);
 • De deelnemers aan de vergaderingen en evenementen die zij voor haar Klanten organiseert;
 • Gebruikers van haar website of die van haar Klanten; en via derden (zoals online dienstverleners of single sign-on diensten).

Na ontvangst van de gegevens maakt WMH Project voor elke persoon of entiteit een elektronisch profiel aan (het "Contactprofiel") in haar instrumenten.

 

Het zoekprofiel van de contactpersoon kan onder meer de volgende informatie bevatten:

 • naam ;
 • geslacht;
 • geboortedatum ;
 • adres;
 • telefoonnummers :
 • e-mailadressen
 • nationaliteit ;
 • gegevens over de fysieke locatie tijdens een evenement ;
 • voedselvoorkeuren of allergieën ;
 • contactinformatie voor noodgevallen ;
 • naam van de werkgever en/of functie ;
 • sector/activiteit en/of interessegebieden;
 • creditcardnummers/gegevens;
 • reisbestemmingen ;
 • reisprogramma's ;
 • reisvoorkeuren ;
 • accommodatievoorkeuren ;
 • andere voorkeuren;
 • paspoortinformatie ;
 • visuminformatie;
 • aanvullende informatie die voor de betrokken evenementen aan de Klanten wordt gevraagd;
 • Personeelsbestand van de onderneming
 • Omzet van de onderneming
 • Datum van oprichting van de vennootschap

 

Door deel te nemen aan een evenement stemt de betrokkene kosteloos en zonder tegenprestatie van welke aard ook in met het gebruik, de reproductie, de wijziging en de verspreiding op elke bestaande of toekomstige drager van de geluids- en beeldopnamen die in verband met het evenement zijn gemaakt door middel van video- en/of geluidsopnamen en/of foto's waarop hij of zij voorkomt, en met name op de sociale netwerken of websites van elke onderneming van de groep WMH Project in de zin van de geldende regelgeving, of van hun partners, en dit voor de gehele duur van de exploitatie van de video- en/of geluidsopnamen en/of foto's.

 

 

 

3. DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

WMH Project en haar dochterondernemingen gebruiken de verzamelde gegevens om de algehele kwaliteit van haar diensten te waarborgen, in stand te houden, te beschermen en te verbeteren.

Het verzamelen van gegevens is ook een manier om zichzelf en gebruikers te beschermen.

WMH Project en haar dochterondernemingen beperken het verzamelen van gegevens tot hetgeen strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken.

 

Naast het opstellen van Contactprofielen, gebruiken WMH Project en haar dochterondernemingen uw gegevens voor de volgende doeleinden, waarmee u instemt:

 1. a) Reserveringen en online-inschrijving : Contactprofielen worden in een databank bewaard, als referentiedocument dat wordt geraadpleegd bij een reservering of online-inschrijving voor een digitaal evenement.

 Wanneer een boeking wordt gemaakt, zullen WMH Project en de aan haar gelieerde ondernemingen een boekingscode aanmaken die alle persoonlijke gegevens en boekingsinformatie bevat die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen en om te voldoen aan de wettelijke vereisten van bepaalde bestemmingen.

Om reserveringen te kunnen maken, kan het nodig zijn dat WMH Project en haar dochterondernemingen uw persoonsgegevens overdragen aan verschillende derde aanbieders van reisdiensten (zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, online reserveringshulpmiddelen, aanbieders van geolocatiehulpmiddelen ten behoeve van beveiliging en veiligheid, en geautomatiseerde reserveringssystemen) die gevestigd zijn in uw land van herkomst of in een land van bestemming of doorreis, en ook aan overheidsinstanties op bepaalde bestemmingen.

Rechtsgrondslag: toestemming, contract.

 

 1. b) Consolidatie van reisgegevens :op verzoek van een Klant kunnen WMH Project en/of haar dochterondernemingen en/of een derde informatieve rapporten opstellen waarin de uitgaven worden samengevat en geanalyseerd per bestemming, per reisaanbieder enzovoort. Deze rapporten, die persoonsgegevens uit uw contactprofiel kunnen bevatten, worden vervolgens verstrekt aan de Klant die daarom heeft verzocht.

Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang.

 

 1. c) Naleving van het reisbeleid: op verzoek van een Klant kunnen WMH Project en haar dochterondernemingen een verslag opstellen over de naleving van het event compliance beleid, het budget compliance beleid of het reisbeleid van die Klant en eventuele afwijkingen in de naleving signaleren.

Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang.

 

 1. d) Nieuwe producten en diensten: met het oog op de verbetering van haar diensten en op basis van de haar meegedeelde gegevens, kunnen WMH Project en haar dochterondernemingen u aanvullende informatie toezenden met betrekking tot evenementen en/of reizen die op dit moment worden gepland of die in de toekomst zullen plaatsvinden. Dit kan een lijst zijn van restaurants in de buurt van een specifiek hotel in de stad van bestemming of een lijst van parkeerterreinen op de luchthaven van vertrek.

Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang.

 

 1. e) Promotie en marketing: WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen uw gegevens gebruiken om uw ervaring op haar website te personaliseren door u relevantere advertenties te tonen, door u marketingcommunicatie te sturen die voor u interessant kan zijn, in het bijzonder informatie over onze diensten, casestudies, thought leadership of white papers, blogupdates enzovoort. Zo maken WMH Project en de aan haar gelieerde ondernemingen gebruik van externe dienstverleners om diensten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de voorkeuren en interesses die in de loop der tijd door uw online-activiteit zijn bepaald.

WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen uw gegevens gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden voor haar huidige of toekomstige Klanten en/of voor derden in haar activiteitensector.

WMH Project en de aan haar gelieerde ondernemingen kunnen uw gegevens gebruiken om uw ervaring op de website van het evenement te personaliseren door u relevantere advertenties te tonen en u marketingcommunicatie toe te zenden waarvoor u bij de inschrijving hebt gekozen.

WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen uw gegevens gebruiken om trends te analyseren en om andere diensten aan te bieden aan haar Klanten, zoals nieuwe evenementen of andere diensten. 

 

 1. f) Technische gegevens: WMH Project, haar dochterondernemingen of door hen ingeschakelde derden evalueren deze gegevens voor louter statistische doeleinden en uitsluitend op anonieme wijze, teneinde haar website te optimaliseren en de bruikbaarheid, doeltreffendheid en veiligheid ervan te verbeteren.

WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen met name technische gegevens gebruiken om het succes van haar marketingcampagnes te meten, statistieken op te stellen over het gebruik van haar website en over responspercentages, en geaggregeerde persoonsgegevens gebruiken om het percentage gebruikers van haar website met een specifieke telefooncode te berekenen.

Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang.

 

 1. g) Andere doeleinden: WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen uw gegevens gebruiken voor de doeleinden die zij noodzakelijk of passend achten: (a) onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u verblijft; (b) om te voldoen aan wettelijke processen; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u verblijft; (d) om haar voorwaarden en bepalingen af te dwingen; (e) om haar zakelijke activiteiten te beschermen; (f) om haar rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, om u of anderen te beschermen; (g) om alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die zij kan lijden te beperken; en (h) om u in staat te stellen te solliciteren naar een van haar vacatures.

Rechtsgrondslag: toestemming, rechtmatig belang.

 

WMH Project en/of haar dochterondernemingen zullen u vragen om uw toestemming alvorens uw gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in dit Beleid uiteengezet, onder voorbehoud van de toepasselijke dwingende bepalingen.

 

 

 

4. VERPLICHTINGEN VAN HET AGENTSCHAP ALS ONDERAANNEMER

 1. a) Algemeen

WMH Project en haar dochterondernemingen verbinden zich ertoe:

 • Alleen gegevens te verwerken voor het (de) doel(en) waarvoor deze zijn verstrekt;

 

 • Om de gegevens te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Klant zoals uiteengezet in het Contract. Indien WMH Project en haar dochterondernemingen van mening zijn dat een instructie een inbreuk vormt op de geldende Verordeningen, of op enige andere bepaling van het recht van de Unie of het recht van de Lidstaten met betrekking tot gegevensbescherming, zal zij de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Indien WMH Project en haar dochterondernemingen op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder zij ressorteert, verplicht zijn gegevens over te dragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, moet zij de Klant voorafgaand aan de verwerking op de hoogte stellen van deze wettelijke verplichting, tenzij het betreffende recht dergelijke informatie om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;

 

 • De vertrouwelijkheid van de in het kader van dit contract verwerkte persoonsgegevens te waarborgen;

 

 • Ervoor te zorgen dat degenen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken in het kader van dit contract:

 

 • tot geheimhouding verplicht zijn of onderworpen zijn aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht;

 

 • de nodige opleiding krijgen over de bescherming van persoonsgegevens;

 

 • rekening houden met de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en via gegevensbescherming door standaardinstellingen voor instrumenten, producten, toepassingen of diensten.

 

 • Een register bij te houden van de verwerkingen van persoonsgegevens die voor rekening van de Klant zijn verricht, overeenkomstig de geldende verordeningen.

 

 • Samen te werken met de Klant in geval van toekomstige wijzigingen in de geldende verordeningen, om na te gaan welke aanpassingen nodig zijn om daaraan te voldoen.

 

 1. b) Onderaanneming

Voor de uitvoering van haar diensten doen WMH Project en haar dochterondernemingen een beroep op haar eigen onderaannemers (hierna "latere onderaannemers" genoemd), die in annex 1 zijn vermeld.

 

Latere onderaannemers zijn verplicht de verplichtingen van het contract na te komen. Het is de verantwoordelijkheid van WMH Project en haar dochterondernemingen om ervoor te zorgen dat de latere onderaannemers dezelfde optimale garanties bieden met betrekking tot de naleving van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de werkzaamheden voldoen aan de vereisten van de verordening. Indien de latere onderaannemers hun verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomen, blijft de dienstverlener volledig verantwoordelijk jegens de verantwoordelijke voor de uitvoerende werkzaamheden voor de nakoming door de andere onderaannemers van hun verplichtingen.

 

 

5. Duur van de opslag

WMH Project en haar dochterondernemingen zullen algemene gegevens en persoonsgegevens bewaren gedurende de maximale redelijke termijn die nodig is, rekening houdend met de noodzaak om te reageren op verzoeken of problemen op te lossen, om verbeterde en nieuwe diensten te verlenen, en om te voldoen aan wettelijke vereisten krachtens de huidige wetgeving of verzoeken van haar Klanten met betrekking tot voorbije evenementen of reisactiviteiten. WMH Project en haar dochterondernemingen zullen algemene gegevens en persoonsgegevens maximaal vijf jaar op actieve basis bewaren, bij gebreke van een specifieke wettelijke verplichting.

WMH Project en haar dochterondernemingen bewaren de gegevens van sollicitanten naar een vacature maximaal twee jaar.

Je kunt je WMH Project account annuleren/verwijderen door een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer op dpo@wmhproject.fr.

 

6. Plaats van opslag en verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De Contactprofielen die door WMH Project en haar dochterondernemingen worden beheerd, worden opgeslagen in centrale databases in de cloud via de fysieke faciliteiten van in Europa gevestigde derde partijen. Deze derden-providers hebben onze specifieke gegevensbeschermingsclausules ondertekend.

Hier is een niet-uitputtende lijst van onze aanbieders:

 • Captag
 • Netkin
 • SpotMe
 • NewTelaps
 • Digitevent
 • Newbeatprod
 • Dromis
 • Viewon

 

Intern is Sébastien LAGNEL onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens zullen alleen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven nadat passende waarborgen, zoals een contractuele overeenkomst, zijn getroffen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

 

7 Uw verplichtingen

U moet ervoor zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt :

 • juist zijn ;
 • precies en volledig zijn;
 • actueel zijn;
 • waarheidsgetrouw zijn; en
 • voldoen aan alle toepasselijke wetten.

Aangezien onze communicatie hoofdzakelijk via e-mail zal verlopen, wordt u verzocht ons op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw e-mailadres. U kunt het ook rechtstreeks in uw contactprofiel wijzigen.

WMH Project en de aan haar gelieerde ondernemingen zullen de privacyrechten van minderjarigen respecteren en wij moedigen ouders en voogden ten zeerste aan een actieve rol te spelen in de online activiteiten van hun kinderen of oppassers. WMH Project en de aan haar gelieerde ondernemingen zullen haar digitale middelen niet gebruiken om zich te richten op minderjarigen onder de leeftijd van veertien (14) jaar of om bewust informatie van kinderen te verzamelen met als doel producten of diensten te verkopen.

 

 

8. Overdracht en mededeling van gegevens

a) Algemene bepalingen

De WMH Project Group en haar dochterondernemingen hebben kantoren in Europa en Azië.

Als gevolg daarvan kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar en vanuit Zwitserland, en ook naar landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders en minder streng kan zijn dan in het land waar u woont.

U stemt er hierbij mee in en geeft WMH Project en aan haar gelieerde ondernemingen uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens op de volgende wijze over te dragen en mede te delen:

 

1) Overdrachten binnen de WMH Project-groep: overdrachten vinden plaats binnen WMH Project en haar dochterondernemingen, ter ondersteuning van haar activiteiten en/of diensten.

 

2) Overdrachten aan derden: WMH Project en haar dochterondernemingen doen een beroep op bepaalde derden voor assistentiediensten in verband met reis-, vergader- en evenementenorganisatiediensten en/of andere diensten die zij aan haar klanten verleent (zoals online boekingsdiensten voor noodgevallen, hotelreserveringsdiensten, grondvervoersdiensten, vliegticketdiensten, badgeverstrekkers) en zullen, in bepaalde omstandigheden, persoonsgegevens delen met deze derden ten behoeve van haar missie en doelstellingen.

WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen op verzoek van haar Klanten ook persoonsgegevens aan derden overdragen. Dit kunnen sponsors en exposanten of andere derden zijn met het oog op gegevensconsolidatie of monitoringdiensten met het oog op het genereren van statistieken.

Tijdens evenementen of congressen mogen sponsors of exposanten de badges van deelnemers of gedelegeerden scannen, mits zij daarmee instemmen.

Bijgevolg wordt het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens op deze manier geregeld door het privacybeleid van elke sponsor of exposant. WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen uw gegevens overdragen aan derden voor promotie- en marketingdoeleinden zoals vermeld in punt 3e) hierboven.

WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen uw gegevens ook overdragen aan een derde partij in het kader van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of enige andere vorm van vervreemding van het geheel of een deel van haar activiteiten, activa of voorraden (met name in het kader van een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure). Voorafgaand aan een gegevensoverdracht moeten derden (met uitzondering van reisaanbieders en toegestane overdrachten zoals binnen de EU) een gegevensoverdrachtsovereenkomst ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

 

3) Doorgifte op grond van regelgeving: WMH Project en haar dochterondernemingen kunnen wettelijk verplicht zijn gegevens door te geven aan overheden en aan regelgevende en/of toezichthoudende autoriteiten.

 

b) Elektronische gegevensoverdracht

Wanneer u een van de websites van WMH Project bezoekt, worden uw gegevens verzonden via een openbaar open netwerk. Het kan dus zonder grensbeperkingen worden doorgegeven. Er bestaat dus een risico dat dit onderschept en gelezen kan worden door derden, waardoor zij een bestaande of toekomstige professionele relatie tussen u en WMH Project en haar dochterondernemingen zouden kunnen afleiden.

 

Bovendien is de informatie die u verzendt of die u WMH Project en haar dochterondernemingen toestaat om u elektronisch te verzenden, in het bijzonder per e-mail, SMS, contactformulier, enz., over het algemeen niet versleuteld en bijgevolg vertrouwelijk noch veilig. Zelfs in het geval van gecodeerde transmissie zijn de verzender en de ontvanger nooit gecodeerd. Derden kunnen hieruit een bestaande of toekomstige professionele relatie afleiden tussen uzelf en WMH Project en haar dochterondernemingen.

In het geval van communicatie van persoonlijke informatie aan WMH Project en haar dochterondernemingen, kunnen wij genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens over te dragen aan landen waar de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming kan verschillen en minder streng kan zijn dan die welke van toepassing is in het land waar u woont, zoals hierboven aangegeven. Zij kan met name worden overgebracht naar de Verenigde Staten. U dient zich er derhalve van bewust te zijn dat overheidsinstanties in deze landen (en met name de Amerikaanse autoriteiten) toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.

 

 

9. Beveiligings- en organisatorische maatregelen

Om de veiligheid van uw gegevens op haar websites en in haar systemen te waarborgen, hebben WMH Project en haar dochterondernemingen passende technische, contractuele, administratieve, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, en tegen onopzettelijke of onrechtmatige openbaarmaking of wijziging. Deze maatregelen worden voortdurend verder ontwikkeld in overeenstemming met de technologische vooruitgang en worden regelmatig getoetst om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming zijn met alle toepasselijke privacywetgeving. Wij kunnen en willen de veiligheid van uw persoonsgegevens echter niet garanderen en wijzen daarom elke aansprakelijkheid in dit verband af.

Alleen geautoriseerd personeel van WMH Project en haar dochterondernemingen, personeel van derde bedrijven (d.w.z. dienstverleners) en geautoriseerd personeel van onze Klanten (die contractueel zijn overeengekomen de veiligheid van alle informatie te handhaven) hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle werknemers van WMH Project en haar dochterondernemingen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden tot naleving van de geheimhoudingsregels die gelden voor het personeel, en alle werknemers van derden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend. Bovendien zijn met derde ondernemingen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, overeenkomsten inzake de overdracht van gegevens gesloten om de veiligheid ervan te waarborgen.

 

 

10. Uw rechten

Overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u recht op toegang tot, rectificatie van, beperking van en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover daarin is voorzien. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw persoonlijke gegevens die door WMH Project en haar dochterondernemingen worden bewaard, te blokkeren en te laten verwijderen, tenzij deze gegevens worden bewaard voor legitieme of wettelijke doeleinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde e-mailadres.

 

Indien u vragen of problemen hebt met de verwerking van gegevens door WMH Project en haar dochterondernemingen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@wmhproject.fr.

Overeenkomstig de GDPR, kent WMH Project u tal van rechten toe met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (recht op wissen, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking enzovoort).

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde adres om gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken tegen het niet langer ontvangen van door WMH Project en haar dochterondernemingen verzonden elektronische marketingberichten, en om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet delen met niet-gelieerde derde partijen voor hun marketingdoeleinden.

WMH Project zal zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen.

Wij wijzen u er echter op dat WMH Project niet in staat zal zijn uw persoonsgegevens te verwijderen uit de databases van niet-gelieerde derde partijen met wie zij deze reeds heeft gedeeld (d.w.z. aan wie wij uw persoonsgegevens reeds hebben verstrekt op de datum van toepassing van uw bezwaarverzoek), zelfs niet in verband met de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken zoals hierboven beschreven. Wij wijzen u er tevens op dat wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen en dat u geen bezwaar kunt maken tegen het ontvangen daarvan, zelfs indien u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen onze marketingberichten.

 

11. Wijzigingen

WMH Project kan zich genoodzaakt zien dit Beleid te herzien en bij te werken om te voldoen aan de vigerende wetgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. WMH Project zal alle wijzigingen in dit Beleid op haar website publiceren en, in geval van belangrijke wijzigingen, u daarvan per e-mail op de hoogte stellen op het e-mailadres dat is vermeld in uw Contactprofiel.

 

 

12. Neem contact op met

Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

E-mail: dpo@wmhproject.fr

Adres: Tour Alto, 4 place des Saisons - 92400 Courbevoie